O ústavu

UETE FEKT

Historie ústavu ...

Katedra elektrotechnologie vznikla na elektrotechnické fakultě VUT v Brně ke dni 12.10.1961 především z důvodu prohlubování výuky elektroinženýrů v oblasti elektrotechnických materiálů a technologií. Katedru vedl tehdy externě prof. Ing. Konstantin Raclavský a od roku 1964 doc. Ing. Josef Šandera, CSc. V roce 1963 nastoupil na katedru první profesor v oblasti technologie kovových materiálů prof. Ing. Zdeněk Hostinský, Dr.Sc. Činnost katedry byla významně posílena v roce 1965 příchodem prvního profesora v oboru elektrotechnologie, prof. Ing. Vladimíra Kocmana. Katedra se stala školicím pracovištěm pro obor elektrotechnologie.

Od školního roku 1967/68 byla zahájena výuka v samostatném studijním oboru elektrotechnologie. Prvních 16 studentů denního studia absolvovalo obor v roce 1972. V roce 1975 byly zahájeny práce na celkové přestavbě studia s cílem připravit společný odborný základ pro všechny obory studia na všech elektrotechnických fakultách v ČSSR. Výuka podle těchto nových přestavbových plánů byla zahájena v roce 1978. Katedra se rozvíjela zejména ve třech oblastech – elektroizolační materiály, chemie a kovové materiály.

... a jeho současnost

Původní zaměření výuky a výzkumu ústavu bylo doplněno o problematiku pájení, plošných spojů a povrchové montáže, mikroskopických technik a obnovitelných zdrojů energie, především elektrochemických a fotovoltaických. Rozšířena byla výuka z oblasti managementu a marketingu, kterou zajišťuje Fakulta podnikatelská.

V současné době zajišťuje Ústav elektrotechnologie výuku několika desítek předmětů ve všech formách studia. Mezi nejvýznamnější předměty patří Elektrotechnické materiály a technická dokumentace, Výrobní procesy, Návrhové systémy plošných spojů, Plošné spoje a povrchová montáž, Spolehlivost v elektrotechnice, Řízení jakosti a metrologie, Alternativní a Obnovitelné zdroje energie, Ekologie výroby, Materiály pro biomedicinské aplikace, Třírozměrné modelování a simulace.

V oblasti vědecko-výzkumné je v současnosti Ústav elektrotechnologie zaměřen zejména na elektrotechnické, elektronické a elektrochemické materiály a komponenty, jejich technologii a diagnostiku. Významnou výzkumnou oblastí jsou pak elektrochemické články (akumulátory) a problematika ukládání elektrické energie. Rozsah těchto činností je velmi široký od základního výzkumu až po zavádění technologií do praxe a optimalizaci využití zkoumaných systémů. Laboratoře Ústavu elektrotechnologie jsou vybaveny moderními přístroji a vybavením, které bylo pořízeno z projektů a grantů.

V neposlední řadě se na Ústavu elektrotechnologie zabýváme problematikou výpočtů, modelování a projektování s použitím moderních počítačových systémů a software pro simulaci elektromechanických systémů 2D a 3D, s problematikou ekologického inženýrství a vlivu na životní prostředí.

Víte, že...

Se elektrotechnologie zabývá komplexními postupy pro výrobu součástek a zařízení včetně návrhů použití vhodných materiálů?
Se elektrotechnologie zabývá také vývojem materiálů specifických vlastností?
I sebelépe navržená špičková zařízení jsou bezcenná, pokud je někdo nedokáže vyrobit?! Elektrotechnologie je obor, který se zabývá výrobními procesy, materiály a technologiemi k výrobě elektrotechnických zařízení.
Se elektrotechnologie zabývá také obnovitelnými zdroji energie včetně ukládání elektrické energie?
Se elektrotechnologie zabývá širokou oblastí elektrochemických zdrojů elektrické energie?
Se elektrotechnologie zabývá fotoelektrickými zdroji elektrické energie?
Se elektrotechnologie zabývá širokou oblastí realizace desek plošných spojů od návrhu, osazování, povrchovou montáží, pájení a hodnocení kvality?
Elektrotechnologie zahrnuje také širokou oblast zkoumání materiálů a systémů za pomoci moderních měřících přístrojů, optické mikroskopie, elektronové mikroskopie, rentgenové analýzy a dalších?
Elektrotechnologie zahrnuje také širokou oblast modelování zařízení, fyzikálních a chemických dějů s pomocí moderních software a výpočetní techniky?